הפקדות בקופות הגמל – סקירת הכללים החדשים

מאת: אברהם אלתר ושות'

מאת:
הלנה בן ברוך, עו"ד (חשבונאית); דר\' אברהם אלתר, עו"ד [email protected] במהלך שנה אחרונה הינו עדים לרצף תיקונים בתחום הפקדות בקופות גמל. התיקונים כללו קביעת תקרה משותפת להפקדות המעביד בקופות גמל לקצבה ולתגמולים בגובה ארבע פעמיים
השכר הממוצע במשק (27,856 ש"ח), הפחתת תקרת השכר לצורך הפקדה של מעביד לקופות גמל לתגמולים ל- 7,060 ש"ח, דחיית גיל הזכאות לקבלת כספי תגמולים לגיל 60 ולבסוף התיקון
האחרון בתחום ההפקדות של עצמאים בקופות גמל הקובע כי החל מיום 1.1.06 עמית עצמאי יהיה רשאי להפקיד לקופות גמל לתגמולים רק אם הפקיד 16% מהשכר הממוצע במשק לקופת
גמל לקצבה. מטרת התיקונים לעיל הייתה להגדיל את היקף ההפקדות לקופות גמל לקצבה על חשבון ההפקדות לקופות גמל לתגמולים וזאת בעיקר ע"י החמרת התנאים החלים על הפקדת
כספים לקופות גמל לתגמולים.

הפקדות מעביד לקופות גמל לתגמולים
תקרת ההפקדה של המעביד הינה 7.5% ממשכורתו של העובד עד למשכורת של 7,100 ש"ח לחודש (85,200 ש"ח לשנה). אולם, אם המעביד מפקיד עבור אותו עובד גם לקופת גמל לקצבה, הרי שתקרת השכר לעניין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים מוגבלת גם לארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 27,856 ש"ח) בניכוי השכר שבגינו בוצעה הפקדה לקופת גמל לקצבה.

על העובד להפקיד לאותה קופה סכומים זהים לסכומים המופקדים ע"י המעביד עד לשיעור של 5%. כמו כן, רשאי העובד להפקיד סכומים נוספים עד לשיעור כולל של 7% מהמשכורת. הפקדות העובד מקנות לו זיכוי ממס בשיעור של 25% מסכום ההפקדה.

ניתן למשוך את הכספים שהופקדו בקופה החל מיום 2.1.05 בפטור ממס רק בגיל 60. ביחס לכספים שהופקדו לפני 2.1.05 עדין קיימת אפשרות למשוך אותם בפטור במקרה של אבטלה של שישה חודשים. יצוין כי פטור ממס על רווחים שנצברו על הכספים כאמור שהופקדו החל מיום 1.1.03 יחול רק במקרה של משיכה בגיל פרישה (העולה בהדרגה לגיל 67 אצל גבר ולגיל 64 אצל אישה). במקרים אחרים יחול על הרווחים כאמור שיעור מס של 15%.הפקדות מעביד לקופות גמל לקצבה ולקרנות פנסיה תקרת ההפקדה הינה 7.5% ממשכורתו של העובד עד לסכום של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 27,856 ש"ח לחודש). על העובד להפקיד לאותה קופה סכומים זהים לסכומים שהופקדו ע"י המעביד עד לשיעור של 5%. כמו כן, רשאי העובד להפקיד סכומים נוספים עד לשיעור כולל של 7% מהמשכורת. הפקדות העובד מקנות לו זיכוי ממס בשיעור של 25% מסכום ההפקדה ובמקרה של הפקדות בקרן פנסיה מקיפה – זיכוי בשיעור של 35%. יודגש כי כפי שיפורט בהמשך תקרת ההפקדה הכוללת (הן בגין הפקדות לקופת גמל לתגמולים והן בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה) לעניין הזיכוי של שכיר הינה 7% מהכנסתו החייבת עד גובה 85,200 ש"ח לשנה.

יצוין כי בקרן פנסיה חדשה מקיפה הפקדת העובד ומעבידו יחד לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (כיום 13,928 ש"ח).
הכספים המופקדים מתקבלים כקצבה בגיל פרישה העולה בהדרגה ל – 67 אצל גבר ול- 64 אצל אישה.

סכומי הקצבה המתקבלים בגיל הפרישה נהנים מפטור חלקי בלבד של 35% מסכום הקצבה עד לתקרת קצבה של 6,840 ש"ח לחודש ויתרת הסכומים מתחייבת במס בשיעורים הרגילים. במקרה של פרישה לאחר שהתקבלו מענקי פרישה פטורים, אף מוקטן החלק הפטור על פי נוסחה הקבועה בחוק. יודגש כי הן סכומי ההפקדות (קרן) והן הרווחים הנצברים על ההפקדות לקצבה ממוסים במשיכה בשיעורי המס הרגילים (למעט חלק מהקצבה הפטור ממס) וזאת להבדיל מהפקדות לקרנות השתלמות (פטור מלא ממס) וקופות גמל לתגמולים (פטור לקרן ופטור ממס או חיוב במס של 15% על רווחים בלבד).
כאשר מדובר בבעל שליטה בחברת מעטים חלה תקרת הפקדה של החברה לקופת גמל לקצבה ולפיצויים יחד בסך של 9,980 ש"ח לשנה. ביטוח אובדן כושר עבודה המעביד יכול להפקיד עד 2.5% מהכנסת העובד לביטוח אובדן כושר עבודה. במידה והמעביד מפקיד מעל 5% לקופת גמל לתגמולים, סכום ההפרש יפחת מ- 2.5% כאמור. על מנת שההפקדה תותר בניכוי למעביד על הביטוח להיות בגדר ביטוח מועדף, דהיינו ביטוח שתקופתו תימשך עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות ובמקרה של קרות אירוע ביטוחי לפני גיל 60 – ישתלמו כספי הביטוח בדרך של קצבה עד גיל 60 או עד לסיום אובדן כושר עבודה לפי המוקדם. הפקדות של עמיתים עצמאים בקופות גמל לתגמולים ולקצבה הוראות בעניין הפקדות עמיתים עצמאים בקופות גמל רלוונטיות גם ביחס לעובדים שכירים המבצעים הפקדות בנוסף להפקדות מעבידיהם.
במסגרת תיקון מס\' 3 לתקנות שעבר ממש לאחרונה, נקבע כי החל מיום 1.1.06 על מנת שעצמאי שנולד בשנת 1961 ואילך יוכל לבצע הפקדה לקופת גמל לתגמולים עליו להפקיד קודם 16% מהשכר הממוצע במשק (ללא קשר להכנסותיו בפועל) לקופת גמל לקצבה. בשנת 2006 הוראה זו תחול על 85% מהשכר הממוצע, אליו התווספו 5% מדי שנה עד לשנת 2009. משמעות ההוראה הנ"ל הינה כי במקרים רבים עצמאים ובמיוחד בעלי הכנסות נמוכות, כלל לא יוכלו להפקיד לקופת גמל לתגמולים.

בנוסף לכך, נקבע כי גם עמיתים עצמאים לא יהיו זכאים למשיכת הכספים שיופקדו על ידם לקופות גמל החל מיום 1.1.06 לפני גיל 60.
יצוין כי הוראות הפקודה בעניין הזיכויים והניכויים ממס עדין לא הותאמו להוראות התיקון לעיל והתאמת ההוראות כאמור צפויה בעתיד.

תקרת הניכוי כיום הינה 7% מתקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה (לרבות הכנסה של עצמאי) בסך של 120,000 ש"ח ו- 5% מתקרת ההכנסה המזכה שהינה הכנסת עבודה ללא זכויות בסך של 85,200 ש"ח. במקרה של יחיד שיש לו גם הכנסות מעבודה וגם הכנסות אחרות מופחתת התקרה של 120,000 ש"ח בסכום הכנסת עבודה שלו עד תקרת 85,200 ש"ח. יצוין כי ביחס להכנסה שאיננה הכנסת עבודה (לרבות הכנסות עצמאים) נקבע גם כי אם היחיד הפקיד לקצבה בלבד וזאת מעל 12% מהכנסתו הוא יהיה זכאי לניכוי נוסף עד ל- 4% מאותה הכנסה.

בגין הפקדות שלא הותרו בניכוי ניתן לקבל זיכוי בשיעור של 25% (ובמקרה של פנסיה מקיפה – 35%) וביחס להפקדות עד 7% ההכנסה מזכה בידי יחיד שהיתה לו הכנסת עבודה ועד גובה 5% מההכנסה מזכה בידי יחיד שלא הייתה לו הכנסה כאמור בשנת המס.

ניתן למשוך את הכספים שהופקדו ויופקדו בקופת גמל לתגמולים לעצמאי עד ליום 1.1.06 בתום 15 שנים ממועד ההפקדה הראשונה ללא חבות במס. על מנת שגם גם הרווחים שנצברו החל מיום 1.1.03 יהיו פטורים ממס המשיכה צריכה להתבצע אחרי גיל הפרישה.

משיכה מקופת גמל או קרן פנסיה לעצמאים הינה בעלת תוצאות זהות למשיכה מקופת גמל או קרן פנסיה לשכירים, כפי שתואר לעיל. אין מדובר בפטור מלא ממס, אלא בפטור חלקי בלבד ומוגבל בתקרה. הפקדות מעביד לקרנות השתלמות קרנות ההשתלמות נותרו אפיק אטרקטיבי, הנהנה עדיין מפטורים רחבים ממס. לאחר דחיית מועד הזכאות למשיכת כספי תגמולים, קרן השתלמות נותרה גם אפיק יחידי של חסכון לטווח בינוני.

תקרת ההפקדה המותרת הינה 7.5% למעביד ו- 2.5% לעובד מהמשכורת הקובעת עד לתקרה של 15,712 ש"ח לחודש (שיעורים מוגדלים של 8.4% ו – 4.2% חלים ביחס לעובדי הוראה).
העובד רשאי למשוך את הכספים שהצטברו בקרן בפטור ממס לאחר תום 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון. אם מדובר בנישום שהגיע לגיל פרישה – ניתן למשוך מהקרן כבר לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון. כמו כן, העובד יכול להשתמש בכספים לצורכי השתלמות בתום 3 שנים מההפקדה הראשונה.
תקרת ההפקדה של חברת מעטים עבור עובדים שהינם בעלי שליטה בה (10% ומעלה) הינה 4.5% בלבד מהמשכורת הקובעת עד התקרה של 15,712 ש"ח לחודש. במקביל על העובד להפקיד 1.5% לפחות מהמשכורת הקובעת. יתר ההוראות שפורטו לעיל, ובכלל זה האפשרות לאחר 6 שנים למשיכה פטורה בעיתוי מיידי, חלות אף ביחס לבעלי שליטה. קרן השתלמות לעצמאים הפטורים ממס שפורטו לעיל כמו גם מועדי המשיכה חלים גם ביחס לקרן השתלמות לעצמאים. הפקדת כספים בקרן השתלמות לעצמאים יוצרת הוצאה המותרת בניכוי מהכנסות העצמאי. ההפקדה שתזכה בהוצאה מקסימלית הינה 7% מהכנסתו של העצמאי עד לתקרה של 213,000 ש"ח לשנה, כאשר ההוצאה שתוכר תהיה 4.5% מההכנסה . במשיכה יחול פטור ממס על הקרן והרווחים שמקורם בהפקדות של עד 14,880 ש"ח לשנה.

מקור המאמר: http://www.Reader.Co.il

אודות הכותב:
ד"ר אברהם אלתר ושות'

משרד עו"ד – מיסים ותכנוני מס

ראשי