הרפורמה במס וקופות הגמל

הרפורמה במס, מה המשמעות שלה?החל ב- 1 בינואר 2003 נכנס לתוקפו החוק למיסוי שוק ההון.להלן תמצית החוק הנוגע למיסוי תחום קופות הגמל:לא יחול מיסוי רטרואקטיבי על רווחי הון בגין כל הכספים שהופקדו בקופות הגמל לפני 1.1.2003 (כולל הפקדות בסכום של עד 20,000 ₪ לעמית עצמאי, החל מה- 14.7.02 ועד 31.12.02..
החל מה- 1.1.2003 י ההפקדות לקופות הגמל נהנות מפטור ממס, בהקשר למספר תנאים , כפי המפורט להלן:תקופת החיסכוןתקופת החיסכון בקופת הגמל לא תפחת מ- 15 שנה, עבור עמית שכיר וגם עבור עמית עצמאי.

גיל הזכאות
הגעת העמית לגיל הזכאות – בחודש אפריל 2004, נקבע גיל הזכאות עפ"י שנת הולדתו של העמית, בהסתמך על טבלה שמפורסמת ע"י מס הכנסה 60-67 לגבר 60-64 לאישה.
"תקרת ההפקדה המוטבת"
לאחר קיום התנאים הנ"ל, העמית יוכל ליהנות (במעמד עצמאי או שכיר) מהפקדה פטורה ממס, עד לתקרת ההפקדה המוטבת לכל שנת מס, עבור כל קופות הגמל המנוהלות על שמו.
מעבר לסכומים הנקובים ב"תקרת ההפקדה המוטבת" או אם אחד מהתנאים לא יתקיים, יחול מס על הרווחים הריאליים בגין ההפקדות לקופת הגמל לאחר ה- 1.1.03 ועד סוף שנת 2005, במס בשיעור של 15%.
החל מינואר 2006, בכלל אפיקי ההשקעות עלה שיעור המס על הרווחים הריאליים בגין כספים חדשים שיופקדו החל מ – 1/1/2006, ל – 20%.
תקרת ההפקדה המוטבת לפי שנים:
שנת 2003 – 19,680 ש"ח
שנת 2004 – 19,200 ש"ח
שנת 2005 – 19,440 ₪
שנת 2006 – 19,920 ש"ח
לתשומת לבכם:
הפסדים לא ניתנים לקיזוזים בין קופות הגמל שונות.
חישוב המס הינו ברמת העמית ולא ברמת הקופה