להיות עצמאי או חברה בע"מ

מאת: רמי אריה
כמה מהרווחים מושקעים בחזרה בעסק? האם מנהלים ממילא הנהלת החשבונות כפולה? מהם שיקולי המיסוי?
השאלה אם להיות עצמאי, או חברה בע"מ מלווה נישומים רבים בארץ. השיקולים נוגעים בהיבטי מיסוי, אחריות מוגבלת, שיקולים של דיני עבודה, שיקולי עלויות ועוד. גם שכירים בעלי הכנסות גבוהות, השוקלים לתת את שירותיהם כעצמאיים או כחברות בע"מ, מתחבטים בשאלה, במיוחד נוכח השינויים במיסוי. עו"ד ורו"ח רמי אריה אומר, כי מחודש ינואר 2005, בעקבות הרפורמה בשיעורי המס על יחידים ועל חברות, ההחלטה אם להיות עצמאי או חברה נעשתה מסובכת אף יותר: "מינואר 2005, קיים פער מיסוי של 1% לרעת פעילות עסק כחברה, לעומת פעילותו כעצמאי. אבל פער זה יתאפס ואף יתהפך לטובת חברה, בשנת 2007 בעת שמס החברות יפחת ל-30%, והמס הכולל על רווחי חברה שיימשכו, לא יעלה על 47.5% מהרווחיות".
האם שיעור המס על הרווח הוא השיקול היחיד בקביעת הכדאיות אם להיות חברה?
"לא. יש לקחת בחשבון גם את היקף הפעילות של העסק ואת הסיכון הקיים בפעילותו. בנוסף, כדאי לתת את הדעת על עלויות נוספות בפעילות כחברה, כמו הוצאות של כ-20,000 שקל על רואה-חשבון, עורך-דין, הנהלת-חשבונות בשיטה הכפולה וכיו"ב".
מה השפעת היקפי הרווחיות והמחזור העסקי?
נבחין בין רווח שנמשך בפועל, לעומת רווח שנשאר בחברה לצורך השקעה חוזרת בה. ככל שהרווח שיושקע חזרה בעסק גדול יותר, יש כדאיות בפעילות כחברה, שכן הוא חייב במס של 34% בלבד, לעומת מס בשיעור של 49% מהרווח אצל יחיד. ככל שהמחזור העסקי גדול יותר, כך יש כדאיות לפעילות כחברה. אגב, מעל מחזור עסקי מסוים מס-הכנסה מחייב גם בעל עסק עצמאי לנהל הנהלת-חשבונות כפולה, כמקובל אצל חברות".
מהי הנקודה שמתחתיה לא כדאי להיות חברה?
"בהנחה שהנישום צורך את כל הכנסותיו, הרי שאין כדאיות דווקא בהפעלת העסק כחברה. אולם, אם חלק מהרווחים מושקע חזרה בעסק, כגון לצורך השקעה בציוד, ברכב פרטי, בהגדלת המלאי או בהגדלת האשראי ללקוחות, הרי שהפעילות של העסק כחברה תחסוך 15% מס. זהו הפער שבין 49% מס שולי מרבי על יחיד, לבין 34% מס-חברות. הגילום של 20,000 שקל לפי 15%, מראה, כי נקודת האיזון עומדת על רווח בסך של 133,333 שקל לשנה, שיושקע חזרה בעסק (15% מתוך 133,000 שקל הם 20,000 שקל). במילים אחרות, אם בעל עסק נוהג להחליף רכב בשווי זה מדי שנה, כדאי לו לפעול כחברה ולהרוויח רכב חדש מדי שנה על-חשבון מס-הכנסה. כל רווח שלא יימשך מהחברה מעל סכום זה, יגדיל את הכדאיות לפעול כחברה ולהפך. ברוב העסקים בצמיחה מקובל, כי מרכיב גבוה של הרווח מושקע בחזרה בעסק, לצורך חידוש ציוד, רכישת רכב והגדלת הון חוזר. ככל שבעסקים אלו הרווח המושקע בחזרה בעסק עולה על 133,333 שקל לשנה – כדאי יותר לפעול כחברה".
מה קורה כאשר עסקים חייבים ממילא בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה?
"כאשר העסק חייב לפי הוראות מס-הכנסה בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה, הרי אין משמעות לתוספת העלות של ניהול החשבונות. במקרה זה, תוספת ההוצאות בסך של 20,000 שקל תחול הן לגבי עצמאי והן לגבי חברה. ואז, כל השקעה מינימלית חוזרת בעסק, תביא לכדאיות של פעילות העסק כחברה".
מתי חלה חובה לנהל הנהלת-חשבונות כפולה?
"תלוי בתחום הפעילות העסקית. פנקסי החשבונות שעל כל עסק לנהל, נקבעים לפי סוג פעילות העסק, וההוראות משתנות לגבי יצרנים, סיטונאים, קמעונאים, בעלי מקצועות חופשיים, בעלי מוסכים, מסעדות וכדומה, לפי היקף מחזור ההכנסות של העסק הכולל מע"מ ולפי מספר העובדים בעסק.

"בהקשר זה מתפרסמות מדי שנה טבלאות, שקובעות מתי חלה על עסקים חובה לנהל הנהלת-חשבונות כפולה. כל בעל עסק עצמאי חייב לבדוק מדי שנה אילו ספרי החשבונות עליו לנהל, לפי ההוראות שנקבעו, ולעבור לשיטת ניהול חשבונות בשיטה הכפולה מיד בתחילת השנה, אם הוא מחויב בכך. ניהול חשבונות בשיטה שאינה תואמת להוראות ניהול ספרים של רשויות המס, תגרום באופן ישיר לקביעה, כי ספרי העסק לא יהיו קבילים לאותה שנת המס".

כדאי גם לעסקים קטנים להפוך לחברה?
"בעסקים מסוימים קיים גורם סיכון גבוה, כמו 'מקומונים' החשופים לתביעות לשון הרע או עסקים שיש בהם השקעות ראשוניות גדולות, שעלולות להסתיים בהפסד. ככל שהיקף הסיכון בפעילות העסקית גדול יותר, כך יש יותר כדאיות בפעילות של העסק כחברה. בעל חברה מוגן באמצעות העירבון המוגבל של חברה מפני תביעות נושים, כל עוד הוא פועל בתום לב".
כדאי לפעמים להישאר עצמאי?
"כן. אם העסק משקיע בנכסים הוניים, כגון במבנה מקרקעין, או בציוד כבד (דוגמת רכב או משאיות), כדאי לבצע את ההשקעה כיחיד, כי מס השבח, או מס רווחי ההון יהיה מס סופי בשיעור של 25% בלבד. זאת כיוון שלא יהיה צריך לשלם מס נוסף על דיבידנד, כפי שמחויב במקרה של חברה. המס הכולל על רווחי הון במקרה של חברה, עומד על 43.75% והפרשי המס משמעותיים.

"בנוסף, כדאי שהשקעות בשוק ההון, לדוגמה, ייעשו על-ידי יחיד ולא באמצעות חברה, שכן חברה לא יכולה ליהנות משיעור המס המופחת של 15% שניתן ליחיד בלבד. חברות נדרשות לשלם מס של 25% על רווחי הון משוק ההון, ועל רווחים פירותיים, כמו דיבידנדים וריביות, הן משלמות 34%".

האם יש שיקולים נוספים בהחלטה אם להיות עצמאי או חברה מינואר 2005?
"כן. אבל כל עוסק צריך לבדוק לעצמו, גם מבחינת דיני עבודה, אפשרויות לערוך ביטוחי מנהלים, חשיפה לתביעות נושים, פעילות בשותפות ועוד".

טבלה השוואתית ניתן למצוא באינטרנט:
www.ralc.co.il/site-article-op-a-id-260-tno-1.html

רו"ח ועו"ד רמי אריה
אתר אישי: http://www.ralc.co.il
טלפון: 03-5614833
מקצוע: עורך דין ורואה חשבון
תואר: רו"ח ועו"ד