קרן פנסיה חדשה : קרן פנסיה מקיפה לעמיתים חדשים

על פי החלטת הממשלה מיום 29.3.95, חלו שינויים בתנאי ההשקעות ומסגרת הפעילות של קרנות הפנסיה, וכתוצאה מכך – בתנאי מצטרפים חדשים לקרנות פנסיה. על פי ההחלטה, עמיתים שיצטרפו לקרן פנסיה החל מ – 1.1.95 יבוטחו בתוכנית חדשה, השונה במהותה מתוכניות הפנסיה הוותיקות.

לגבי עמיתים חדשים יחולו ההסדרים הבאים:א. מרבית הכספים יושקעו בשוק החופשי בהתאם להנחיות ויהיו קרנות תשואה.
ב. עמיתים חדשים יוכלו להצטרף אך ורק לתוכנית של פנסיה מקיפה.
ג. הקרנות יהיו מאוזנות אקטוארית הן ברמת הקרן והן ברמת העמית.
ד. השכר המבוטח המרבי יהיה פעמיים השכר הממוצע במשק.

תוכנית הפנסיה לעמיתים חדשים
מהתשלומים השוטפים לקרן הפנסיה, מנוכים דמי ניהול ועתודות בסך 6% (חד פעמי מכל תשלום) + 0.5% מהצבירה לגוף המנהל.
94% הנותרים, משמשים לכיסוי הפנסיות לזקנה, שאירים ונכות.
לרוב קרנות הפנסיה החדשות יש מספר תוכניות פנסיה: תוכנית "רגילה" המבטיחה פנסיה החל מגיל 65, תוכנית המבטיחה פנסיה מגיל 60, ותוכניות בהן פנסיית הזקנה מוגדלת על חשבון צמצום פנסיות נכות ושאירים.
תוכנית הפנסיה
קיימת אך ורק תוכנית פנסיה מקיפה, המבטיחה קצבה חודשית שוטפת צמודה למדד בשלושה מקרים:
 1. קצבת זקנה – לאחר הפרישה מהעבודה.
 2. קצבת נכות – במקרה אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה.
 3. קצבת שאירים – במקרה מות העמית.

תשלום לתוכניתהתשלום בשיעור של 17.5% מ"ההכנסה הקובעת" יהיה חודשי ושוטף, באחד משני המסלולים הבאים:

 1. תשלום כספי פיצויים ותגמולים מלאים: מעסיק – פיצויים עד 8.33%, תגמולים עד 6%; עובד – תגמולים עד 5.5% סכ"ה עד 19.83%
 2. תשלום אחוזים חלקיים מהשכר או תשלום של עמיתים עצמאים לקרן הפנסיה, כאשר התשלום החודשי מתורגם ל – 17.5% מההכנסה הקובעת.
  דוגמא: תשלום לשכיר 5% + 5% תגמולים, שכר 5,000 ש"ח תשלום חודשי 500 ש"ח. התשלום מחולק ב – 17.5% = הכנסה קובעת 2857 ש"ח.

סכום חד פעמי או פנסיההעמיתים המבוטחים רשאים לקבל, בטרם שולמה פנסיה כלשהי, את ערך הפדיון בסכום חד פעמי במקום פנסיה. הסכום החד פעמי יכול להתקבל לגבי כל זכויות הפנסיה (במקום פנסיה) או לגבי חלק מזכויות הפנסיה (אז העמיתים זכאים לפנסיה יחסית על היתרה). הפדיון כפוף לתקנות מס הכנסה.החזר כספים לשאירים

 1. אם נפטר עמית, יהיו שאיריו זכאים לבקש החזר כספים, בהתמלא התנאים הקבועים בסעיף "זכאות להחזרת או העברת כספים". הכספים יחולקו כלהלן: 75% לאלמנה, 25% ליתומים.
 2. אם נותרו מספר שאירים מסוג אחד, יחולקו הכספים ביניהם באופן שווה.
 3. בהיעדר שאירים ישולמו הכספים ליורשים בהתאם לצוואה או בהתאם לצו הירושה.

הקפאת זכויותלזכות עמיתים שיפסיקו לשלם לתוכנית ולא ימשכו את הכספים, תעמוד פנסיה חלקית על פי התשלומים לתוכנית (פנסיה מוקפאת). הפנסיה המוקפאת מקנה מלבד פנסיית פרישה גם ביטוח שאירים וביטוח לנכות מלאה ותמידית.

פנסיית מינימום
פנסיה תשולם רק אם תהיה גבוהה מפנסיית המינימום, שהיא 5% מהשכר הממוצע במשק (כ – 350 ש"ח בינואר 2004). אם שוויין של פנסיית זקנה, פנסיית שאירים או פנסיית נכות נמוך מפנסיית המינימום – ישולם שווי הצבירה בתוכנית בסכום חד פעמי.

פנסיית זקנהגיל הזכאות לפנסיה במסלול הרגיל הינו 65 שנה (גברים ונשים). גיל זכאות מוקדם – החל מגיל 60 (תוך הקטנת הפנסיה). ניתן לדחות גיל פרישה תוך הגדלת הפנסיה. הפנסיה תשולם לעמיתים המבוטחים במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם תשולם לבן/ת זוגם כל ימי חייהם. הפנסיה צמודה למדד החודשי.אפשרות להגדלת הפנסיהעמיתים מבוטחים אשר בעת פרישתם הינם רווקים, גרושים או אלמנים, ואין להם ילדים מתחת לגיל 21, יוכלו לבחור, תמורת ויתור על פנסיה לשאיריהם, באחת האפשרויות הבאות:

 1. הגדלת פנסיית הזקנה למשך כל ימי חייהם.
 2. הגדלה חלקית של פנסיית הפרישה למשך כל החיים, בתוספת הבטחת 120 (או 180) תשלומי פנסיה לפחות (תשלום היתרה מתוך 120 גמלאות ייעשה בסכום חד פעמי).

אפשרות היוון חלקיתהעמיתים יוכלו להמיר 25% מפנסיית הפרישה של חמש השנים הראשונות, בסכום חד פעמי, ובתנאי שהפנסיה לה הם זכאים לאחר ההיוון, גבוהה משכר המינימום במשק.פנסיה לשאיריםלאחר מות פנסיונר/מת זכאים שאיריו לפנסיה כדלקמן:

 1. אלמן/ה: פנסיה בשיעור 60% לכל ימי חייו/ה.
 2. יתום: פנסיה בשיעור 30% עד גיל 21.

פנסיית שאיריםפנסיית שאירים תשולם לשאירי עמית מבוטח, שנפטר בטרם קיבל פנסיית פרישה. הפנסיה תשולם גם במקרה מוות הנובע מתאונת עבודה, שירות צבאי, או פעולת איבה. במקרה שעמית התאבד, ב – 12 החודשים הראשונים, הפנסיה לא תשולם.שעורי הפנסיה ותקופת תשלום הפנסיהלאלמן/ה: 60% למשך כל ימי חייו/ה.
ליתום: 30% עד הגיעו לגיל 21 (או לכל ימי חייו, אם הוא נתמך התלוי בהורים).
להורה נתמך: 18% לכל ימי חייו.
סך כל תשלומי הפנסיה לשאירים השונים לא יעלה על 120% מפנסיית השאירים הכוללת או 100% מההכנסה המבוטחת.גובה פנסיית השאיריםגובה פנסיית השאירים הכוללת יהיה בגובה פנסיית הפרישה – כאילו הגיע העמית המבוטח לגיל 65.
השכר לצורך חישוב הפנסיה בתקופה שלאחר הפטירה, ייקבע לפי השכר המבוטח הממוצע בשנתיים עד חמש השנים שלפני הפטירה (יש שוני בין קרנות הפנסיה).פנסיה לאובדן כושר עבודה (נכות)פנסיית נכות משולמת לעמיתים מבוטחים שאיבדו את כושר עבודתם כתוצאה ממחלה או תאונה. הפנסיה תשולם לאחר 90 יום ממועד קרות הנכות (בחלק מהקרנות, החל מתום מיצוי ימי המחלה על פי ההסכם בין קרן הפנסיה למעסיק), במקרים הבאים:
נכות זמנית – תשולם פנסיית נכות זמנית לתקופת הנכות. נכות חלקית – תשולם פנסיית נכות יחסית. נכות חלקית זמנית – תשולם פנסיה חלקית לתקופת הנכות הזמנית. נכות תמידית – תשולם פנסיה לכל החיים.תקופת הכשרהביטוח נכות לאובדן כושר עבודה שאינו נובע ממחלות קודמות, ייכנס לתוקף לאחר הצטרפות העמיתים המבוטחים ותשלום פרמיה חודשית ראשונה. תקופת ההכשרה למחלות קודמות – 60 חודש.חישוב פנסיית נכות חלקיתבנכות חלקית יוכפל אחוז הנכות החלקית בשיעור קצבת הנכות המלאה. לדוגמא: באובדן כושר עבודה של 50% תשולם מחצית קצבת הנכות המלאה. בנכות חלקית – פנסיית המינימום 5% מהשכר הממוצע במשק.תאונות עבודה ושירות צבאיבמקרה של נכות מתאונות עבודה, או סיכוני מלחמה, פעולות איבה, המכוסים על ידי הגופים הרלוונטיים, תשולם פנסיה הפרשית משלימה (במקרה שהפיצוי מהגורמים הממשלתיים שווה/עולה על הפנסיה, לא תשולם פנסיה). בחלק מהקרנות יש המשך צבירת זכויות ללא תשלום פרמיה במקרה זה.

יש לציין שאלה הם נקודות עיקריות חלק מהנקודות יכולות להיות שונות מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה שיניה בהתאם לתקנונים של כל קרן וקרן מומלץ לפני בחירת קרן פנסיה לפנות לייעוץ אצל גורמים מוסמכים.