תמצית השינויים בתקנות קופות הגמל החל מ –.1.1.2006

בחודש ינואר 2006 נכנסו לתוקף שני שינויים משמעותיים בתקנות מס הכנסה הנוגעים לתחום קופות הגמל. שינויים אלה חלים על עמיתים בקופות גמל במעמד עצמאי בלבד.

להלן פירוט השינויים:
שינוי בתנאי הזכאות למשיכת כספים מקופת גמל לתגמולים לעמיתים במעמד עצמאי תיקון לתקנה 19 א' לתקנות מס הכנסה
על פי תיקון זה, הפקדות שיבוצעו לקופות הגמל בחשבונות במעמד עמית עצמאי, החל מ-1.1.2006 יהיו נזילות בהגיע העמית לגיל 60 ובלבד שהיה חבר בקופה 5 שנים לפחות.

תקנה זו לא חלה רטרואקטיבית על כספים שנצברו בקופות הגמל במעמד עמית עצמאי עד 30.12.2005, אלא רק על הפקדות חדשות לקופות החל מ-1.1.2006 בחשבונות קיימים או חדשים.

פירוש הדבר שהכספים שנצברו בקופות הגמל עד 30.12.2005, כולל הפקדות שבוצעו בחשבונות עד 30.12.2005, יהיו נזילים כעבור 15 שנות וותק או אם העמית בקופה הגיע לגיל 60 וצבר וותק של 5 שנות חסכון בחשבון.

שינוי בתנאי הזכאות להפקדת כספים בקופת גמל לתגמולים לעמיתים במעמד עצמאי
תיקון לתקנה 19 א' לתקנות מס הכנסה
על פי תיקון זה, חוסכים בקופות הגמל שנולדו בשנת 1961 ואילך (שגילם צעיר מ-45 שנה), לא יוכלו להמשיך להפקיד כספים בקופת גמל במעמד עמית עצמאי, אלא אם יפקידו תחילה רובד ראשון לאפיק קצבתי. מעבר לרובד הראשון הקצבתי, יוכל החוסך להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי.

הרובד הראשון נקבע על פי גובה השכר הממוצע במשק, כאשר בשנת 2006 עומד סכום זה על שיעור של 85% מהשכר הממוצע במשק ויגדל באופן הדרגתי עד מלוא השכר הממוצע במשק, בשנת 2009. לפי הוראה זו, סכום ההפקדה לאפיק קצבתי יעמוד על כ-966 ₪ לחודש לשנת 2006, לפי החישוב הבא: גובה השכר הממוצע במשק: חודשי 7,100 ₪
שנתי 85,200 ₪

אחוזי הפרשה המוכרים לפנסיה/קצבה (ניכוי 11% + זיכוי 5%): 16%

חייב להפקיד לפנסיה לפי תקנה 19 א':

חודשי 966 ₪ = X 85% X 16%7100 ₪
שנתי 11,587 ₪ =8500 X 85% X 16%

עמיתים שנולדו לפני 1.1.1961 (שגילם מעל 45 שנה) ועמיתים הנהנים מפנסיה תקציבית, יכולים להמשיך ולהפקיד כספים בקופת גמל במעמד עמית עצמאי, ושינוי זה לא יחול עליהם.

יש להאיר את תשומת לבכם לנקודה הבאה,

עמיתים במעמד עצמאי שנולדו החל מ-1.1.1961 ואילך ואשר היו מעוניינים להמשיך להפקיד כספים בקופת הגמל גם בשנת 2006 ואילך, חלה עליהם חובה למלא הצהרה בכתב עד סוף שנת 2006 לפיה הם עומדים בהוראות תקנה 19 א' לתקנות מס הכנסה, כלומר, נהנים מפנסיה תקציבית או שמעסיקם מפקיד עבורם כספים בקופת גמל לקצבה, או שמופקדים בשלהם כספים לקרן פנסיה או לקופת ביטוח למטרת קצבה, בשיעור ובסכום הנדרשים בתקנה.

מכיוון שחל איסור על קופת גמל לתגמולים לקבל כספים מעמיתים במעמד עצמאי אשר לא עומדים בהוראות התיקון לעניין הפקדת הרובד הראשון לקצבה, חשבונות אשר לגביהם לא תתקבל הצהרה עד סוף שנת 2006 עברו חסימה להפקדות החל מ-1.1.2007 ולא יחול אישור קופת הגמל על כספים שהופקדו בשנת 2006.
עמית המפקיד לקופת גמל במעמד עצמאי באמצעות מעבידו פטור מלמלא את ההצהרה הנ"ל וחשבונו לא יחסם בגין הפקדות אלה.עצה קטנה
למרות האמור עמיתים המבקשים לפתוח קופות גמל חדשות במעמד עצמאי, קיימת עבורם אפשרות לפתוח את הקופה על שם אחד הסבים או הסבתות, או על שם ההורים במידה וזכאים לכך ולרשום את הבן או הנכד כמוטב, כך שפרק הזמן עד לנזילות יהיה קצר יותר.